Betingelser for kjøp

Salg, leverings og monteringsbetingelser for ULDAL AS i profesjonelle og forbrukerkjøp

Betingelser i PDF


1 GENERELT

Salg og levering av Varer fra Selger til Kunde skjer i henhold til den alminnelige kjøpslovens bestemmelser (lov av 13.5.1988, nr 27), med de unntak og presiseringer som fremgår av disse salgs- og leveringsbetingelsene. Skriftlig avtalte betingelser mellom Partene går ved motstrid foran disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene. Selger er ikke bundet av Kjøpers eventuelle standardvilkår, med mindre dette er uttrykkelig avtalt mellom Partene.
Kunden plikter å gjøre seg kjent med de salgs- og leveringsbetingelser som gjelder på tidspunktet for kjøpet. De til enhver tid gjeldende betingelser er tilgjengelig på Selgers hjemmeside: www.uldal.no, eller kan fås ved henvendelse til Selger.

 

2 BESTILLING, TILBUD OG AVTALEINNGÅELSE
Kunden kan foreta bestilling av Varer via e-post, EDI, Selgers nettside, eller per telefon. Avtale anses inngått når kunde har mottatt ordrebekreftelse fra selger. Ved bestillingen aksepterer kunden disse salgs- og leveringsbetingelsene. Med mindre annet er avtalt, er et tilbud gyldig i henhold til gyldighetsdato oppgitt i tilbud fra Selger. Dersom Selger og Kunden inngår skriftlig samarbeidsavtale, gjelder disse salgs- og leveringsbetingelsene dersom ikke annet uttrykkelig fremgår av den skriftlige avtale.


3 TILBUD
Prisene er gyldig i henhold til tilbudsdatoen som er oppgitt i tilbudet, dersom ikke annet er avtalt. Alle priser er enhetspriser i NOK der ikke annet er spesifisert, moms tilkommer. Alle priser forutsetter tilbudets totale kvantum i en leveranse. Faktiske merutgifter tilkommer ved oppdeling. Disse leveringsvilkår fraviker NS (Norsk Standard) sine rekkefølgebestemmelser og skal ha forrang. Prising av tilbud referer seg til det behov som er spesifisert og etter beste skjønn ut ifra papirer og opplysninger som er mottatt og gjelder ikke som garanti for at mengdeberegning og produktvalg er korrekte. Pall og emballering faktureres ihht til tilbud. Levering skjer normalt med vanlig lastebil med lift. Utkjøring med kranbil må avtales i hvert enkelt tilfelle. Kranbil gir tillegg pr time og vil bli etter fakturert.


4 OPPDRAGET
ULDAL AS har påtatt seg et arbeid med å levere i henhold til det som er spesifikt og fremgår av ordrebekreftelse. Vilkår som pris, leveringstid m v, som er nærmere avtalt gjennom bestilling og ordrebekreftelse, går ved eventuell konflikt, foran vilkår i disse leverings bestemmelser. Innebærer avtalen en entreprise skal spesifikke leveringsbetingelser avtales skriftlig. Er intet avtalt skal NS 3430 supplere denne avtale. Ved rene kjøp supplerer NS 8409. Denne avtale skal da ha forrang. I forbrukerforhold suppleres disse vilkår med forbrukerkjøpsloven der de passer. For forståelse av våre produkter se: https://www.Uldal.no. Man forutsetter at kunden setter seg inn i dette for å forstå hva man kjøper, herunder oppbygging av profiler, beslag, glass, brannprodukter, dugg på 3 lags konstruksjoner, aktivbelegg (er ikke vedlikeholdsfrie glass, men lettere å vaske) og valg av glasstype mht. lys/sol etc. ULDAL AS sine produkter skal ligge innenfor de normer som er beskrevet hvis ikke skriftlige avvik er gjort. Uldal AS har ingen prosjekterings ansvar. Deponikostnader for bygningsavfall (glass, vindu, etc.) er ikke medtatt i pris. Det samme gjelder rengjøring, fjerning av merkelapper og pussing av glass.


5 ORDREBEKREFTELSE
Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen. Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelse, må dette gjøres skriftlig innen rettefrist som er oppgitt på ordrebekreftelsen. Dersom innsigelser ikke fremsettes innen oppgitt rettefrist har kunden akseptert ordrebekreftelsen. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for ULDAL AS dersom disse blir gjentatt skriftlig. Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder. ULDAL AS har intet ansvar for at produktet kan anvendes slik kjøper forutsetter, dersom ikke ULDAL AS har fått klar og tilstrekkelig skriftlig informasjon om at produktet skal brukes til bestemte formål. Er varen tilvirket/montert etter kjøpers instruksjoner, eller noen som handler på vegne av kjøper, bærer kjøper risikoen for varens anvendelighet.


6 MÅLANGIVELSE
Alle mål oppgis i bredde x høyde i millimeter, dersom ikke annet er spesifisert. Tegninger er normalt sett fra utvendig side.
Oppgitte mål er kundens ansvar.


7 RETTEFRIST
Ordre kan kun endres eller annulleres før rettefrist er utløpt, utover dette kan ikke Uldal AS ta ansvar for eventuelle feil. Dersom endring skjer utenom dette, vil utgifter i forbindelse med endring eller annullering debiteres kjøper. Ved endringer har ULDAL AS rett til forlengelse av leveringstider.


8 UTFØRELSE
De leverte produktene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet.
Profileringer, detaljkonstruksjoner og materialvalg er en til enhver tid gjeldende standard for produsent. Avvik skal, for å være gjeldende, være notert på vår ordrebekreftelse/pakkseddel. Ved etterbestillinger oppgis tidligere ordre- eller fakturanummer for å sikre lik utførelse. Kjøper plikter selv å undersøke om produktet passer til det formål han vil benytte det til.
U-verdi beregnes etter EN ISO 10077-1/2 og NS-EN 673, og er kvalitetssikret av Sintef og DBI. Uldal AS tar forbehold om mulige endringer på produktet, uten at dette plikter å varsle kunde.


9 PRODUKTANSVAR
ULDAL AS er ikke ansvarlig for skade, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap forvoldt av det solgte produkt.
På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte produkt er i kjøperens besittelse. Alle følgetap og indirekte tap forbundet med leveranser er begrenset til produktets/leveransens verdi. Kunden er ansvarlig for valg av løsninger og produkter, og at valgte løsninger og produkter passer med Kundens behov.


10 LEVERINGSSTED OG LEVERINGSTIDSPUNKT
Risikoen for Varene går over på Kjøper når Varene er levert til Kjøper eller den fraktfører som er utpekt av Kjøper. Dersom Kunden urettmessig nekter å ta imot Varen, kan Selger enten fastholde kjøpet og lagre Varene på Kundens bekostning, eller heve kjøpet. I begge tilfelle kan Selger kreve dekket sitt økonomiske tap. Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå som veiledende, basert på erfaring og / eller innhentet leveringstider fra våre leverandører, og er ikke juridisk eller økonomisk bindende. Det tas forbehold om forcemajoure, lockout, transporthindringer, offentlige påbud og forbud, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til bestilte vare, og streik/lockout og andre hindringer ULDAL AS ikke råder over. Råvaremangel og leveringssvikt fra ULDAL AS sine leverandører fritar også ULDAL AS for ansvar. Det samme gjelder også når det fra kjøper foreligger mangelfullt eller forsinket arbeidsgrunnlag, feil/forsinkede tegninger. Forsinkelser berettiger ULDAL AS til fristforlengelse og berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet. Dersom utsettelse skjer på grunn av kjøper, forfaller beløpet likevel til betaling 14 dager etter første avtalte forsendelses dag skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med 12% rente pr år. Eventuell leie av lagerlokale debiteres kjøper. Kunden skal sørge for kjørbar vei for stor lastebil frem til leveringsstedet, og ha lagt til rette for at Varene kan plasseres på egnet sted. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser ved leveransen som er en følge av at Kunden ikke i nødvendig utstrekning har lagt til rette for leveransen.


11 FRAKTSKADER OG REKLAMASJONER
Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og riktig antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet. NB: kvittering uten anmerkning for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller bort. Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig uten ugrunnet opphold og innen 4 timer og alltid før montering og eventuell behandling. Reklamasjoner som er vårt ansvar, vil vi enten reparere, gi prisavslag eller erstatte med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris. Melding om skade skal sendes skriftlig til Selger, og inneholde en beskrivelse av forholdet. Meldingen skal også dokumenteres med bilder. Reklamasjoner skal skje skriftlig og umiddelbart meldes inn via reklamasjonsskjema på www.uldal.no
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav om erstatning for indirekte tap, herunder driftstap, ansvarstap og tapt fortjeneste, med mindre det foreligger grov uaktsomhet. Krav om erstatning er under enhver omstendighet begrenset til kjøpesummen for den del av Varen som er mangelfull.


13 GLASS
Urenheter, skjolder og andre feil skal være godt synlig på minst 3 meters avstand og maks 30 graders vinkel, i vanlig dagslys (en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys). Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på ett bestemt tidspunkt på dagen vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Andre feil enn punktering (dugg mellom glassene), som for eksempel riper inn mot luftrommet, urenheter mellom glassene, osv, skal meddeles ULDAL AS uten ugrunnet opphold. Det vil si at så snart feilen burde ha vært oppdaget.
Reklamasjonen på slike feil som meddeles senere enn en måned etter at glasset eller vindu/dør er montert, eller huset/bygningen tatt i bruk, vil ikke bli akseptert. Utvendig kondens på glassruter, og varmespreng er ikke reklamasjonsberettiget (Varmespreng forårsakes ofte av tildekking av glassruter med mørke persienner, møbler, folie, etc).
Dagens isolerglass isolerer så godt at det i noen tilfeller kan oppstå utvendig kondens. Risikoen for dette er størst i høst og vintermåneder om natt og tidlig morgen på dager med høy relativ luftfuktighet og lite vind. Dette oppstår relativt sjelden og er ikke en reklamasjonsgrunn. Problemet er mindre når glassflatene er helt eller delvis avskjermet (markise, takutstikk, utv persienne, etc.). Ellers vises det til retningslinjer fra Glass og Fasadeforeningen - www.glassportal.no.


14 BESTIKTELSE AV PRODUKT
Besiktelse av produktene(unntatt glass) skal utføres fra 1,5 meter på innvendig side og 3 meter på utvendig side. Se garantidokument for utvidet informasjon.


15 FAKTURERING/BETALINGSBETINGELSER
I henhold til gjeldende avtale med kunde. Kjøper er ikke berettiget til å regne motkrav eller holde igjen deler av kjøpesum.


16 SALGSPANT
Inntil full betaling foreligger har Uldal AS salgspant i det leverte produkter i den utstrekning dette kan demonteres uten å påføre bygning og annet vesentlige skader. Uldal AS kan demontere produkter/utstyr og reparere eventuelle skader påbygning m.v. og deretter kreve kjøper for det hele økonomiske tap etter kontrakten og demonteringsarbeidet. Glassruter/felter (med karm) vil fjernes fra bygget og erstattes med kryssfiner (dette anses ikke å skade bygget). Disse vil oppbevares på vårt lager i 1 år i påvente av oppgjør, og deretter kastes (uten fradrag i krav). Arbeidet med demontering og evt remontering (ved innfrielse av vårt krav), samt lagerleie vil belastes kjøper.


17 TVISTER
Tvister til en samlet verdi av kr 250.000, - eller mindre avgjøres ved at partene engasjerer hver sin oppmann som ved hjelp av en tredjemann, som disse to utpeker, avgjør tvisten med bindende virkning for begge parter. Partene bærer uansett utfall egne omkostninger og deler på utgiftene til tredjemann. Saken avgjøres innen 3 mnd etter maks 3 skriftlige innlegg fra hver av partene. Tvister under kr 100.000, - avgjøres av oppmann som oppnevnes i fellesskap og betales med lik part av hver av partene uansett utfall. Dersom Partene ikke kommer til en minnelig løsning avgjøres tvisten etter norsk rett. Partene vedtar Kristiansand tingrett som rett verneting


18 PERSONVERN
Behandling av personopplysninger som blir registrert i forbindelse med kjøp av Varer, vil skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Alle opplysninger vil bli lagret på forsvarlig måte, og vil ikke være tilgjengelig for uvedkommende.